ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πραγματοποίηση Διάλεξης με θέμα: Επιπτώσεις από τη μη ορθή Λογιστική απεικόνιση του Factoring.

Πραγματοποίηση Διάλεξης με θέμα: Επιπτώσεις από τη μη ορθή Λογιστική απεικόνιση του Factoring.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΜΒΑ" πραγματοποίησε διάλεξη για τους φοιτητές του ΠΜΣ με θέμα: Επιπτώσεις από τη μη ορθή Λογιστική απεικόνιση του Factoring. Ο εισηγητής παρουσίασε τις συνέπειες της λανθασμένης απεικόνισης των λογιστικών γεγονότων και πιο συγκεκριμένα τις επιπτώσεις  που έχει η λανθασμένη "λογιστική" μετάφραση μιας τραπεζικής σύμβασης, π.χ. μιας σύμβασης που αφορά το τραπεζικό προϊόν του Factoring. Παράλληλα, μέσω παραδειγμάτων,ο εισηγητής προσπάθησε να "εμπλέξει" όλες τις διαδικασίες της χρηματοοικονομικής διοίκησης μιας επιχείρησης. Οι ενότητες της διάλεξης ήταν οι ακόλουθες:

1ο Μέρος: Αναφορά στον κύκλο της χρηματοοικονομικής ροής μιας επιχείρησης, όπου εκκίνηση όλων των συναλλαγών είναι η εξεύρεση των χρηματοοικονομικών πόρων, δηλαδή του κεφαλαίου κίνησης, ώστε να αγορασθούν οι πρώτες ύλες, να ξεκινήσει η διαδικασία παραγωγής και να κλείσει ο κύκλος με την πώληση των εμπορευμάτων, την είσπραξη των απαιτήσεων και τέλος την αποπληρωμή του κεφαλαίου κίνησης.
Αναφορά στο συνηθισμένο τρόπο εξεύρεσης κεφαλαίου κίνησης, που είναι η προεξόφληση επιταγών των τιμολογίων, δηλαδή το factoring.
2ο Μέρος: Αναφορά στο Factoring. Περιγραφή του συγκεκριμένου προϊόντος, την διαδικασία προεξόφλησης των τιμολογίων και το τέλος το τρίπτυχο των υπηρεσιών που αναφέρει (χρηματοδότηση - διαχείριση απαιτήσεων - ασφάλιση). Ανάλυση παραδείγματος που τονίζει την ανάγκη ύπαρξης σύμβασης (το παράδειγμα περιλαμβάνει το factoring με αναγωγή , δηλαδή δεν θα υπάρχει εξασφάλιση απαιτήσεων).
3ο Μέρος: Ο λογιστής της επιχείρησης αγνοώντας ότι το συγκεκριμένο είδος Factoring δεν εμπεριέχει εξασφάλιση απαιτήσεων θα κάνει λογιστικές εγγραφές σαν να πρόκειται για factoring χωρίς αναγωγή.
4ο Μέρος: Ο ορκωτός λογιστής της επιχείρησης διαπιστώνει ότι πρόκειται για Factoring με αναγωγή και προτείνει τις απαιτούμενες διορθώσεις στις λογιστικές εγγραφές, στις οικονομικές καταστάσεις και στους αριθμοδείκτες δανειακής επιβάρυνσης ρευστότητας και εισπραξιμότητας.
5ο Μέρος: Αναφορά στις αντιδράσεις των επενδυτών και γενικά όλων των ενδιαφερομένων, οι οποίοι παραπλανήθηκαν από τους λανθασμένους αριθμοδείκτες και αγόρασαν μετοχές της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Στόχος της διάλεξης αφενός ήταν η ανάδειξη των επιπτώσεων στη Λογιστική που αποφέρει η αλλαγή μίας και μόνο μίας λέξης όπως από Factoring χωρίς αναγωγή σε  Factoring με αναγωγή και αφετέρου η αναφορά της σειράς των λειτουργιών που άπτονται της λογιστικής, όπως ο ταμειακός προγραμματισμός, τραπεζική, χρηματοπιστωτική ανάλυση, ελεγκτική και εταιρική διακυβέρνηση.