ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Κάθε ημέρα μαθήματος πραγματοποιούνται 3 - 4 ώρες διδασκαλίας ανάλογα με το Πρόγραμμα του μαθήματος. Κάθε διδακτική ώρα διαρκεί 45 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωσή της ακολουθεί  διάλειμμα  15 λεπτών. Επίσης είναι δυνατή, όταν ο καθηγητής κρίνει σκόπιμο, η συνεχής διδασκαλία (χωρίς διάλειμμα διάρκειας) έως 2 διδακτικών ωρών. Η διδασκαλία ξεκινά στις 6:15 και ο καθηγητής δύνανται να μην επιτρέπει την είσοδο στο μάθημα μετά το πέρας 10 λεπτών από την έναρξη της διδασκαλίας για την πρώτη ώρα και μετά το πέρας 5 λεπτών για τις επόμενες ώρες. Οι φοιτητές υπογράφουν σε παρουσιολόγιο κατά την προσέλευσή τους στο μάθημα. Επιβεβαίωση της παρουσίας τους στο μάθημα δύνανται να διενεργείται από την Γραμματεία καθόλη την διάρκεια της διδασκαλίας.


Ο καθηγητής οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα μόνο την Γραμματεία του Π.Μ.Σ σε περίπτωση κωλύματός του να πραγματοποιήσει το μάθημα. Η Γραμματεία οφείλει να ενημερώσει με email άμεσα τους φοιτητές και να αναρτήσει την ανακοίνωση στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ και εντός των επόμενων 3 ημερών να ανακοινώσει την ημερομηνία αναπλήρωσης του μαθήματος.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Οι εξετάσεις (τελικές και ενδιάμεσες) διενεργούνται σε προγραμματισμένες ημερομηνίες σύμφωνα με το Πρόγραμμα του μαθήματος. Αλλαγή στην ημερομηνία δύνανται να πραγματοποιηθεί μόνο με καθολική αποδοχή των φοιτητών που έχουν δηλώσει το μάθημα. Η Γραμματεία και ο εξετάζων καθηγητής φέρουν την ευθύνη οργάνωσης της εξέτασης. Ο καθηγητής οφείλει να παραδώσει τα θέματα στην Γραμματεία τουλάχιστον 3 ώρες πριν την εξέταση εφόσον απαιτείται φωτοτύπησή τους ή άλλη επεξεργασία και υποχρεούται να παραβρίσκεται στην αίθουσα καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης. Η Γραμματεία οφείλει να παραδώσει τα θέματα στον καθηγητή σε κλειστό φάκελο 10 λεπτά πριν την εξέταση. Επίσης οφείλει να έχει οργανώσει το χώρο εξέτασης ως εξής:


  • στην αίθουσα ένα θρανίο για κάθε εξεταζόμενο
  • στο θρανίο θα βρίσκεται ετικέτα με το όνομα του εξεταζόμενου. Η σειρά θα είναι αλφαβητική.
  • η αίθουσα εξέτασης θα είναι κλειδωμένη και θα ανοίγει 10 λεπτά πριν την εξέταση.
  • οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εξετάζονται στο θρανίο που τους υποδεικνύεται και να ακολουθούν τις υποδείξεις του καθηγητή και των επιτηρητών.
  • απαγορεύεται αυστηρά η χρήση με οποιονδήποτε τρόπο κινητού τηλεφώνου ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας.
  • στα μαθήματα που απαιτούνται υπολογισμοί, οι φοιτητές υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους ηλεκτρονική αριθμομηχανή.
  • η επικοινωνία με κάθε τρόπο του εξεταζόμενου με οποιονδήποτε εκτός του εξεταστή και του επιτηρητή απαγορεύεται αυστηρά κατά την διάρκεια της εξέτασης
  • ο εξετάζων καθηγητής υποχρεούνται να δώσει διευκρινήσεις κατά την έναρξη της εξέτασης και να ενημερώσει τους φοιτητές για το διδακτικό υλικό που επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν κατά την διάρκεια της εξέτασης, αν αυτό χρειάζεται.

Σε όλα τα μαθήματα οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτή ενδιάμεση και τελική εξέταση. Ο καθηγητής του μαθήματος αποφασίζει εάν θα αξιολογήσει τους φοιτητές και με εργασία για την οποία οφείλει να ενημερώσει τους φοιτητές το αργότερο έως το πέρας της τρίτης διάλεξης του μαθήματος.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η Γραμματεία οφείλει κατά την έναρξη της 9ης διάλεξης να ζητήσει από τους φοιτητές να συμπληρώσουν το φύλλο αξιολόγησης του μαθήματος. Αφού συγκεντρώσει τα φύλλα αξιολόγησης από όσους φοιτητές επιθυμούν να τα συμπληρώσουν τη συγκεκριμένη ημέρα τα φωτοτυπεί και μετά την εξέταση του μαθήματος δίνει αντίγραφα στους διδάσκοντες.