ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
Για την εισαγωγή σας στο ΜΒΑ αξιολογούνται τα εξής:
• Βαθμός Πτυχίου 
• Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Επαγγελματική Προϋπηρεσία
• Επίσης οι υποψήφιοι αξιολογούνται με την μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 Αίτηση (μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας online μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας  ή να κατεβάσετε το pdf αρχείο και να την στείλετε με email (mba@puas.gr)
• Βιογραφικό 
• Πτυχίο 
• Αναλυτική Βαθμολογία
• Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας
• Βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας (προαιρετική)
• Δύο (2) συστατικές επιστολές 
• Reference Form (Academic)
• Reference Form (Work)