Το Πανεπιστήμιο του Kentucky σε συνεργασία με το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ) οργανώνουν στην Ελλάδα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA (Master in Business Administration) το οποίο είναι το Μοναδικό Αναγνωρισμένο Αμερικάνικο MBA στην Ελλάδα και λειτουργεί στα πλαίσια του Ν. 3685/2008 και η αναγνώρισή του είναι δημοσιευμένη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ΦΕΚ 1906 τ. Β'/7.9.2009 και ΦΕΚ1090/τ. Β'/9.4.2012.

Τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές του Πανεπιστημίου του Kentucky που μετακαλούνται στην Ελλάδα ειδικά για τις ανάγκες του Προγράμματος και από καθηγητές Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η εξαιρετική ευελιξία του Προγράμματος το καθιστά ιδιαίτερα φιλικό σε εργαζόμενους προσφέροντας τους την δυνατότητα να αποκτήσουν ένα πτυχίο υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο εξωτερικό καθώς και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις όπου τα MBAs των Αμερικανικών Πανεπιστημίων απολαμβάνουν υψηλής εκτίμησης και αναγνώρισης. Πρέπει να σημειωθεί ότι πάνω από το 90% των αποφοίτων είναι εργαζόμενοι και έχουν παρουσιάσει κινητικότητα προς καλύτερη θέση στον χώρο εργασίας τους. 

Το πρόγραμμα βρίσκεται στο ενδέκατο έτος λειτουργίας του και μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει 370 απόφοιτοι μεταξύ των οποίων στελέχη Δημοσίων, ιδιωτικών Οργανισμών, Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό), μεγάλων Ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και απόφοιτοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται επιτυχώς ως επιχειρηματίες. 

Το Πρόγραμμα διαρκεί 18 μήνες (τρία εξάμηνα) full time και έως 3 έτη part time. Τα μαθήματα (12 στο σύνολό τους) γίνονται βραδινές ώρες μετά τις 6:00. Το MBA απευθύνεται όχι μόνο σε αποφοίτους Οικονομικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αλλά και σε εκείνους άλλων ειδικοτήτων που στοχεύουν σε υψηλές θέσεις και επιτυχημένη καριέρα στον χώρο των επιχειρήσεων. Ήδη πάνω από το 40% των αποφοίτων του Προγράμματος προέρχονται από όλους τους άλλους επιστημονικούς κλάδους ανεξαρτήτως ειδικότητας όπως πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνείων, Ιατρικών Σχολών κ.α.

"Change your business philosophy with an American MBA"

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος δύναται να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής ή να εργαστούν ως manager σε επιχειρήσεις. Επίσης, οι πτυχιούχοι των Τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρημα/κών Εφαρμογών, Χρημ/κής και Ελεγκτικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και οικονομίας των ΑΕΙ ΤΤ μπορούν να εγγραφούν ως μέλη στο Ο.Ε.Ε. με την απόκτηση του MBA Master in Business Administration και δύναται να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα λογιστή-φοροτεχνικού και Α΄ Τάξη σύμφωνα με τους Ν.3912/2011 και Ν.4152/2013. Ειδικά οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων μη οικονομικής κατεύθυνσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι του MBA -  Master in Business Administration, μπορούν να εγγραφούν ως μέλη στο Ο.Ε.Ε. και να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα λογιστή - φοροτεχνικού έως και Α΄Τάξη. 

Επίσης για τους απόφοιτους Πανεπιστημίων που είναι κάτοχοι ΜΒΑ ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού για την απόκτηση Α΄Τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών (Ν. 3470/2006). 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό Leaflet